Phrases

that KRESTOVSKIY OSTROV station has...
that KRESTOVSKIY OSTROV station has a mirror wall.